Inleiding
Met dit Schoolplan 2019-2023 voldoet OBS de Carrousel aan de verplichting vanuit de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12.  Het beschrijft het vierjarig beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast beschrijft het schoolplan ook het beleid ten aanzien van identiteit van de school en het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen. Het schoolplan dient als document van planning en verantwoording van de gewenste schoolontwikkeling in de vermelde planperiode. Het is bedoeld om de wetgever en de ouders hierover te informeren. Het schoolplan geeft de kernwaarden, missie en visie van de school weer, van waaruit strategische en tactische doelen zijn geformuleerd. Daarbij zijn de uitkomsten van een actuele omgevingsanalyse en interne analyse benut. Met dit schoolplan wil OBS de Carrousel bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen en ambities van haar schoolbestuur, Stichting Aves, zoals die staan vermeld in het Bestuursplan 2019. Om dit te bereiken zullen de eigen strategische doelen en ambities van de school hierbij aansluiten. De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier respectievelijke jaarplannen. In deze jaarplannen worden de operationele doelen voor een schooljaar benoemd die voortkomen uit de vierjarige strategische en tactische doelen. Deze operationele doelen worden steeds aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en krijgen, indien nodig een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze manier werkt de school op cyclische manier aan een adequate en actuele ontwikkeling. In vier jaarlijkse schoolgidsen geeft OBS de Carrousel inhoudelijke, actuele organisatorische en praktische informatie over de werkwijze van de school aan ouders, verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort uit de inhoud van het schoolplan. 

Hoofdstuk 1: Inzicht in de eigen situatie van de school 

1.1 Bestuurlijk kader: Kernwaarden, missie, visie en strategische doelen van stichting Aves.
Op 1 januari 2019 is de nieuwe stichting Aves ontstaan. De stichting kent als ankerwaarden vertrouwen en verbinding en heeft daarbij de kernwaarden lef, passie en groei gekozen, die voor alle betrokkenen leidend zijn bij het invullen van de missie en visie en het verwezenlijken ervan. De missie luidt: 'Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in onderwijs'. Deze opdracht wil Aves waarmaken door te werken vanuit de volgende visie: ‘In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garanderen wij een basisschool. De scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum. Wij zetten de kinderen voorop en willen het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. We maken werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend'. Om de missie en visie te verwezenlijken zijn in het Bestuursplan 2019 zes strategische doelen geformuleerd, die leidend zijn bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering in de planperiode 2019-2023: 

  • Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk ondersteund bij de (denominatieve) identiteitsontwikkeling 
  • Ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor de organisatie van het onderwijs 
  • We zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen van 0 tot 14 jaar 
  • Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie 
  • We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij kinderen centraal staan 
  • De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod 

OBS de Carrousel betrekt deze doelen bij het formuleren van de eigen strategische-, tactische- en operationele doelen in dit Schoolplan 2019-2023.
 
Hoofdstuk 2: Onderwijskundig beleid
 
2.1 Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief  
OBS de Carrousel geeft haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het onderwijskundig- en veiligheidsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit van dit beleid en van de uitvoering ervan door de hierna beschreven elementen in dit beleid te hanteren.
Er is, vanuit de gekozen ankerwaarden van vertrouwen en verbinding ruime aandacht voor het pedagogisch klimaat op de scholen door de nadruk te leggen op het gevoel van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers en op het coöperatieve, verbindende aspect van het leerproces. Deze zorg voor zowel de sociale als de fysieke veiligheid is vastgelegd in de respectievelijke protocollen (Aves-beleidsdocument 2.5) die beide geldig zijn op bestuurlijk- en schoolniveau. Deelaspecten van de protocollen worden op schoolniveau verder invulling gegeven, bijvoorbeeld door middel van een anti-pestprotocol, een protocol met betrekking tot het gebruik van social media en een protocol Bedrijfshulpverlening.  Ook wordt op iedere school een methodiek en een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruikt. De opbrengsten van onder andere het veiligheidsbeleid worden gemonitord door het met vaste frequenties afnemen van peilingen bij leerlingen, ouders en medewerkers.
De professionalisering van de medewerkers is deels gericht op het versterken van de vaardigheden om protocollen daadwerkelijk voldoende te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden scholen ondersteund met expertise vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder – Urk (SWV PO 24-02) en door de samenwerking hierbinnen met externe partners, zoals bijvoorbeeld gemeente en jeugdhulppartners.
Binnen dit samenwerkingsverband schrijven scholen elk jaarlijks, onder andere bij wijze van zelfevaluatie, hun Schoolondersteuningsprofiel. Daarin beschrijven zij hun visie, kenmerken en expertises die bepalend zijn voor hun structurele ondersteuningsmogelijkheden en de ontwikkeling ervan.

Onderwijskundig zijn de ontwikkelbehoeften van leerlingen en medewerkers leidend bij het inhoud geven aan leer- en onderwijsprocessen en bij de organisatie daarvan. Aves en haar scholen willen die individuele behoeften centraal stellen in meer gepersonaliseerd leren zonder daarbij te kiezen voor geïndividualiseerd leren, onderwijzen en professionaliseren. Werken vanuit de kernwaarden lef en groei vraagt het loslaten van belemmerende, vertrouwde werkwijzen, zoals bijvoorbeeld het uitsluitend werken vanuit door methodieken bepaalde leervolgorde of het werken met een bindend leerstofjaarklassensysteem, is hierbij een beoogde belangrijke innovatie. Het centraal stellen van de lerende persoon betekent dat zij proactief en volwaardig zeggenschap krijgen over hun eigen leerdoelen en leerprocessen.
OBS de Carrousel voert haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van zelfgekozen en door Aves en het Samenwerkingsverband aangereikte instrumenten.
 
Hoofdstuk 3: Personeelsbeleid
 
3.1 Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief
OBS de Carrousel geeft haar personeelsbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het personeelsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit en bekwaamheid van haar medewerkers door een aantal elementen in het personeelsbeleid te hanteren. 
De gewenste ontwikkeling van elke medewerker wordt, vanuit de kernwaarden verbinding en groei samen met de betrokkene vanuit diens eigenaarschap bepaald, gemonitord en gestimuleerd via een gesprekkencyclus. 
Van nieuwe, bevoegde medewerkers wordt, voordat wordt overgegaan tot een benoeming voor onbepaalde tijd, tijdens de periode van een tijdelijke benoeming de reeds aanwezige bekwaamheid gemonitord via een begeleidingsprocedure. Deze procedure kent als sluitstuk een assessment aan de hand van het bovengenoemde competentie-instrument, als proeve van bekwaamheid. Op deze manier weten Aves en de scholen dat er capabele medewerkers worden aangetrokken. Na aanname van de medewerkers geldt het Inwerkbeleid Medewerkers voor hen.
Het professionaliseringsbeleid van de stichting kent een heel ruim budget, voor activiteiten op bovenschools-, team- en medewerkersniveau. Deze activiteiten worden gestroomlijnd in een adequaat scholingssysteem, de Aves Academie. De nadruk in de professionalisering van de medewerkers ligt in de komende jaren op het verder ontwikkelen van een professionele identiteit en passie bij ieder en op het versterken van leerkracht- en leiderschapsvaardigheden die gezamenlijk bijdragen aan de ambitieuze onderwijskundige innovatie van de stichting en haar scholen.
De nieuwe stichting formuleert haar beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding naar aanleiding van de situatie bij de begindatum van de stichting. Bij die begindatum bestond bij 60% van de Aves-scholen de schoolleiding uit een vrouwelijke directeur, 40 % van de scholen kende een mannelijke directeur. Consolidatie van deze bestaande situatie lijkt het minimale doel van het nieuwe beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.
OBS de Carrousel voert haar personeelsbeleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van de door Aves aangereikte instrumenten.

Hoofdstuk 4: Kwaliteitsbeleid
 
4.1 Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief
OBS de Carrousel geeft haar kwaliteitsbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit van haar kwaliteitsbeleid en aan de betekenis ervan voor de kwaliteit van de medewerkers en van het onderwijs dat zij geven. 
De nieuwe stichting wil werken met gemotiveerde, professionele medewerkers die gericht zijn op innovatie. Daarbij hoort een beleid dat werkt vanuit vertrouwen en waarde hecht aan groei en passie. Daarvoor is kwaliteitszorg, een beleid dat alleen berust op ‘meten is weten’ een te beperkt instrument. De reguliere monitoring van gemeten resultaten (bij onderwijs, financiën, personeel) op school- en bestuursniveau is natuurlijk van belang, maar geeft een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van een school en haar medewerkers. We spreken bij Aves dan ook liever van kwaliteitsbeleid omdat we, naast kwaliteitszorg, kwaliteit begrijpen als iets breders dan alleen competenties en kennis hebben en voldoende resultaten behalen. Aansluiten bij de menselijke maat van de medewerker als mens en professional en bij diens ontwikkelbehoeften is essentieel omdat daarmee de intrinsieke motivatie en passie wordt gestimuleerd. Aves en haar scholen willen dat niet doen door via afgebakende lijsten alleen competenties te checken en af te vinken, maar door medewerkers actief en verantwoordelijk te maken in hun eigen ontwikkeling, met zeggenschap over hun eigen leerdoelen en leerprocessen. Daarbij horen kwaliteitsinstrumenten die zelfreflectie, openheid voor feedback, presentatie, samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid in zich hebben. 
Deze uitgangspunten willen de scholen ook toepassen op de ontwikkeling van de leerlingen en het volgen daarvan. Het volgen en analyseren van de leerresultaten via het leerlingvolgsysteem en het systeem van tussen- en eindtoetsen blijft van belang, maar geeft ook hier zicht op een beperkt deel van de totale ontwikkeling van de leerling als mens. Het werken met leergesprekken, leerdoelen, portfolio’s en met formatieve toetsen en evaluaties zijn voorbeelden van hoe het onderwijsproces anders ingevuld kan worden, vanuit de kernwaarden vertrouwen, groei en passie. 
 
Kwaliteitsbeleid omvat op schoolniveau ook het cyclische proces van beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en borging. Dat gebeurt in eerste instantie via het werken met vier jaarplannen vanuit het geldende Schoolplan 2019-2023. Jaarplannen die elk worden uitgevoerd en geëvalueerd en waarvan de te behouden opbrengsten worden vastgelegd. Ook komen daaruit gewenste verbetermaatregelen voort, net als bij de analyses van de onderwijsresultaten en van de resultaten in de beleidsdomeinen Identiteit, Personeel, Organisatie en Financiën. 
OBS de Carrousel voert haar kwaliteitsbeleid uit conform de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van zelfgekozen en door Aves aangereikte instrumenten.
 
Hoofdstuk 5: Sponsoringbeleid

OBS de Carrousel geeft haar sponsoringbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten van het sponsoringbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd in beleidsdocument ….....
Het beleid van Aves wordt formeel vormgegeven aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van het ‘Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ zoals dat op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is gepubliceerd. De school stelt zich, conform de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het aangaan van verplichtingen in ruil voor de aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen van derden.