Identiteit

 
Huidige situatie
OBS de Carrousel is een openbare school. Dat is te zien in onze leerlingpopulatie, onze teamsamenstelling, de inzet van vrijwilligers en de wijze waarop we levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (Lessen leren leven) hebben ingericht. Ook dragen we de kernwaarden van het openbaar onderwijs iedereen is welkom, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst en wederzijds respect, uit. Dat doen we bij de aanmeldgesprekken met nieuwe ouders, in de projecten binnen het KindCentrum en hoe we ons pedagogisch klimaat vormgeven via ‘de Vreedzame school’. Met Lessen leren leven zijn we net gestart. Daarvoor was er vooral Islamitisch vormingsonderwijs. 

Trends
De samenleving is multicultureel. Kinderen zijn onderdeel van deze veelkleurige maatschappij. Actieve pluriformiteit helpt ze om over eigen grenzen heen te kijken. Door levensbeschouwelijke achtergronden actief te benaderen, gericht op ontmoeting en dialoog. Verzuiling wordt tegengegaan door het creëren van buurtscholen waar alle kinderen naartoe komen. Een school waar vragen van kinderen centraal staan en waar verhalenderwijs geleerd wordt. Met z’n allen. En waar de onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke dimensies in elkaar steken als een soort levenskunst. En waar verbinding is tussen eigen verhalen, existentiële waarden en levensbeschouwelijke bronnen uit oude en nieuwe tradities. 

Kansen  
Er wordt al gewerkt vanuit een gemeenschappelijk pedagogische visie. De methode ‘De Vreedzame school’ gaat onder andere in op burgerschapsvorming en het hebben van een eigen stem. Lessen leren leven en de kernwaarden van het openbaar onderwijs sluiten hier prachtig op aan. Er zijn genoeg ingrediënten voor het leggen van verbinding. Verbinding met de verschillende methodes en met de eigen verhalen van onze leerlingen/ouders.   

Bedreigingen
Lessen leren leven wordt gezien als een apart vak met een vakdocent. De kunst van de juiste vragen stellen moet als vanzelfsprekend zijn voor leerkrachten. Met de implementatie van Lessen leren leven bestaat de kans dat het gaat om iets van de klas en niet van het team. Openbaar onderwijs draag je samen uit. Dat begint aan de voorkant. Dus moet het zichtbaar terugkomen in de school en bij de aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders.   
 
Ambities
Openbaar onderwijs draag je uit met je hart. Dat is te zien in beeld en vooral in attitude. We zijn op weg, maar nog niet waar we willen zijn. Levensbeschouwelijk onderwijs is net gestart. De volgende stap is het visualiseren van eigen verhalen en waarden en normen in de school. Het voeren van dialoog binnen het team en met ouders over levensbeschouwelijke onderwerpen en het integreren in andere vakken.