Ouderbetrokkenheid 


Huidige situatie
Ouders voelen zich welkom op de Carrousel, maar betrokkenheid van ouders is geen vanzelfsprekendheid. We proberen ouders regelmatiger in school te krijgen d.m.v. voorlichtingsavonden, rapportgesprekken en het geven van Nederlandse les. Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk en willen we graag verhogen. Met de start van het maken van Vertelkoffers was een van de doelen ouderbetrokkenheid verhogen. Dit komt niet goed van de grond. Uit de metingen blijkt ook dat dit onderdeel lager scoort ten opzichte van hoe ouders verder school ervaren. 

Trends
Er zijn verschillende soorten ouderbetrokkenheid n.l.:
Ouderparticipatie: deelname aan activiteiten op school, zoals de biebouder
Ouderbetrokkenheid: betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun eigen kind thuis, zoals voorlezen en op school zoals een gesprek met de leraar. Ouders en leraren hebben een gemeenschappelijk doel n.l. de optimale ontwikkeling van het kind.
Educatief partnerschap: Opvoeding en onderwijs zijn hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. 
Stichting LLO (leraar-leerling-ouder) hanteert tien criteria voor een effectieve samenwerking tussen school en ouders. 

Kansen
Er is een positieve relatie tussen ouderbetrokkenheid en schoolsucces. Zowel ouders als leerkrachten willen beide dat de kinderen zich goed ontwikkelen. Er is een open houding. Leerkrachten staan open voor een intensievere samenwerking en ouders willen graag op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op school. De oudergeleding van de MR ziet dat ouderbetrokkenheid nog verder uitgewerkt kan worden. Uit de resultaten van oudertevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn over de school en ouderbetrokkenheid als aandachtspunt aanmerken.   

Bedreigingen
Ouders op de Carrousel spreken de Nederlandse taal niet goed. 

Ambities 
Het team weet welke mate van ouderbetrokkenheid je mag verwachten en ambiëren passend bij onze leerlingpopulatie. Er ligt een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Bij “formele” gesprekken, zoals rapportgesprekken zijn alle ouders aanwezig. Op ouderavonden en voorlichtingsavonden komt 60 % van de ouders. Ouders blijven altijd ouders en worden geen ‘klanten’ en/of ‘educatief partners’.