Positionering

 

Huidige situatie
OBS de Carrousel heeft als stempel ‘een kleine school met veel buitenlandse leerlingen waar veel aandacht is voor taal’. De school draagt deze “naam” al jaren. Ook toen ze de Koningin Julianaschool heette. Ten aanzien van de instroom van leerlingen valt op dat het percentage kinderen van autochtone ouders tussen de 15-20% is. Het overige percentage heeft een migratie-achtergrond. De getallen ten aanzien van in- en uitstroom laten het volgende beeld zien: 2015-2016 (12 instroom – 14 uitstroom, waarvan 4 verhuizing), 2016-2017 (20 instroom – 14 uitstroom) 2017-2018 (15 instroom – 10 uitstroom waarvan 3 verhuizing). OBS de Carrousel is onderdeel van het KindCentrum. Daar vallen CBS de Koperwiek, Startpunt en stichting kinderopvang Flevoland onder. De instroom vanuit Startpunt bevestigt het beeld van de school. Tevens zien we dat ons schoolgewicht samenhangt met onze veelkleurige leerling populatie. Ook dit cijfer (tussen de 55-60%) is al jaren stabiel. De school hanteert een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, heeft vier combinatiegroepen en viert/organiseert binnen het KindCentrum veel activiteiten met de andere partners. 
OBS de Carrousel volgt de wettelijk vastgelegde uitgangspunten, doelstellingen en inhouden van het primair onderwijs.


Trends
Onderscheidend vermogen, een eigen verhaal, wat spreekt ouders aan, allemaal aspecten die van invloed zijn op de positionering van een school. Keuzevrijheid, een sterke behoefte aan authenticiteit en een open communicatie. Allemaal verwachtingen van stakeholders. De school moet zich tegenwoordig kunnen profileren. De ouder is een prominente speler en kiest niet meer automatisch voor een school dichtbij huis. Profilering kan op verschillende gebieden zoals op onderwijskundig concept, doelgroep, inhouden, denominatie, resultaten, huisvesting, omvang of sociaaleconomische status. Scholen moeten steeds meer laten zien wat ze waard zijn. Keuze in profilering stuurt namelijk de beeldvorming. Dat betekent dat het boeien en binden van ouders verbonden is aan de waarden, behoeften en eigenschappen van de school.   

Kansen
Een nieuw team. Ruimte voor herijking van kernwaarden en richting geven aan nieuwe onderwijsontwikkelingen. ICT rent de school in. Wat doet dat met ons onderwijs? Dit vraagt dialoog en herinrichten van het onderwijs. De beperkte instroom bij CBS de Koperwiek en bij de St. Jozefschool kan mogelijk effect hebben op de schoolkeuze van nieuwe ouders, die in het centrum van Emmeloord een school zoeken. Kleinschaligheid in combinatie met een hoog schoolgewicht zorgt voor kleine klassen met veel personeel. Je kan dan veel ondersteuning bieden. Ook is er altijd plek voor nieuwkomers. Daarmee werken we aan een maatschappelijk vraagstuk. Onze huidige leerlingpopulatie is ook iets om trots op te zijn. 

Bedreigingen

Omdat we een kleine school zijn zien we ook dat kinderen die op een andere reguliere basisschool uitvallen of moeilijk te plaatsen zijn bij ons worden “aangeboden”. Daarmee komen er leerlingen de school in met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Een andere bedreiging is dat de instroom van onze leerlingen haast niet te beïnvloeden is en dat we ons onderwijs aanpassen aan de doelgroep. Welke leidende principes hanteer je dan nog? En in hoeverre spelen stigmatiserende denkbeelden dan een rol?    


Ambities

De school in een oneliner. Duidelijk en herkenbaar. Gebaseerd op een onderliggend verhaal dat in eerste instantie uitgaat van een onderwijskundig concept en vervolgens aansluit bij onze leerling populatie en de behoeften van ouders. De school als vaststaand onderdeel van het KindCentrum, aanvullend op de andere partners en in goede samenwerking met elkaar. Een gemêleerder leerling populatie ter voorkoming van segregatie in het basisonderwijs in het centrum van Emmeloord.